Information പി. എസ്. സി. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ. എൽ.ഡി.സി., എൽ.ജി.എസ്. തുടങ്ങി...

പി. എസ്. സി. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ. എൽ.ഡി.സി., എൽ.ജി.എസ്. തുടങ്ങി 180 – ലധികം തസ്‌തികകൾക്കായുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു;

-

kerala-psc-primary-exam-syllabus

I. GENEREAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA

1. ശാസ്‌ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്‌കാരിക മേഖല, രാഷ്‌ട്രീയ മേഖല, സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല – ഇവയ‌ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിലേയ‌ും ഇന്ത്യയിലേയ‌ും സമകാലീന സംഭവവികാസങ്ങൾ.

2. ഇന്ത്യ – ഭ‌ൂമിശാശ്‌ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികൾ, അതിര‌ുകൾ, ഗതാഗതം, വാർത്താവിനിമയം, ഊർജ്ജമേഖല എന്നിവയിലെ പ‌ുരോഗതി, പ്രധാനവ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അറിവ‌ുകൾ.

3. ഇന്ത്യയ‌ുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവ‌ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്‌ട്രീയവ‌ും സാമ‌ൂഹികവ‌ും സാംസ്‌കാരികവ‌ുമായ മ‌ുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ല‌ുവിളികൾ ത‌ുടങ്ങിയവ.

4. ഒര‌ു പൌരന്റെ അവകാശങ്ങള‌ും കടമകള‌ും, ഇന്ത്യയ‌ുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം ത‌ുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, മന‌ുഷ്യാവകാശകമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷന‌ുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.

5. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികൾ, കായല‌ുകൾ, വിവിധ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം ത‌ുടങ്ങിയവയെക്ക‌ുറിച്ച‌ുള്ള അറിവ‌ുകൾ.

6. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവ‌ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില‌ുണ്ടായ മ‌ുന്നേറ്റങ്ങള‌ും അതിന‌ു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവര‌ും, കേരളത്തിലെ സാമ‌ൂഹിക പരിഷ്‌കരണവ‌ും അയ്യൻ‌കാളി, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണ ഗ‌ുര‌്, പണ്ഡിറ്റ് കറ‌ുപ്പൻ, വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ക‌ുമാര ഗ‌ുരു, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, ത‌ുടങ്ങിയ സാമ‌ൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താക്കള‌ും.

II. GENERAL SCIENCE- Natural Science

1. മന‌ുഷ്യശരീരത്തെക്ക‌ുറിച്ച‌ുള്ള പൊത‌ു അറിവ്

2. ജീവകങ്ങള‌ും അപര്യാപ്‌തതാ രോഗങ്ങള‌ും

3. രോഗങ്ങള‌ും രോഗകാരികള‌ും

4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

5. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ

6. വനങ്ങൾ, വനവിഭവങ്ങൾ

7. പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങൾ

II. GENERAL SCIENCE- Physical Science

1. ആറ്റം, ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന

2. അയിര‌ുകൾ, ധാത‌ുക്കൾ

3. മ‌ൂലകങ്ങൾ, അവയ‌ുടെ വർഗ്ഗീകരണം

4. ഹൈഡ്രജന‌ും ഓക്‌സിജന‌ും

5. ദൈനം ദിനജീവിതത്തിൽ രസതന്ത്രം

6. പിണ്ഡവ‌ും ദ്രവ്യവ‌ും

7. പ്രവൃത്തിയ‌ും ഊർജ്ജവ‌ും

8. ഊർജ്ജവ‌ും അതിന്റെ പരിവർത്തനവ‌ും

9. താപവ‌ും ഊഷ്‌മാവ‌ും

10. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങള‌ും ബലങ്ങള‌ും

11. ശബ്‌ദവ‌ും പ്രകാശവ‌ും

12. സൌരയ‌ൂഥവ‌ും സവിശേഷതകള‌ും

SIMPLE ARITHMETIC AND MENTALABILITY

1. ലഘ‌ുഗണിതം

I. സംഖ്യകള‌ും അടിസ്ഥാന ക്രിയകള‌ും

II. ലസാഗ‌ു, ഉസാഘ

III. ഭിന്നസംഖ്യകൾ

IV. ദശാംശ സംഖ്യകൾ

V. വർഗവ‌ും വർഗമ‌ൂലവ‌ും

VI. ശരാശരി

VII. ലാഭവ‌ും നഷ്‌ടവ‌ും

VIII. സമയവ‌ും ദ‌ൂരവ‌ും

2. മാനസിക ശേഷിയ‌ും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയ‌ും

I. ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച‌ുള്ള ക്രിയകൾ

II. ശ്രേണികൾ

III. സമാനബന്ധങ്ങൾ

IV. തരം‌തിരിക്കൽ

V. അർഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങള‌ുടെ ക്രമീകരണം

VI. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ

VII. വയസ്സ‌ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ

VIII. സ്ഥാന നിർണ്ണയം

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You might also like

School of Planning and Architecture Careers 2020

School of Planning and Architecture Careers Jobs 2020 - School of Planning and Architecture has issued the latest...

Fishery Survey of India Kochi Careers

Fishery Survey of India, Kochi has released recruitment notification for the post service assistant & Netmender. Interested...

KMML Careers 2020

KMML Careers Jobs 2020: Kerala Minerals and Metals LTD is officially out of the recruitment notification for...

ECHS Recruitment 2020

Ex-Servicemen contributory Health Scheme Careers Jobs 2020: ECHS Recruitment Notification for constractual employment at ECHS Ployclinics Alappuzha,Thrissur...
0
Would love your thoughts, please comment.x